Inleiding

KRAUTZ bv hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom leven wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens steeds de toepasselijke wetgeving na, meer bepaald de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en bijhorende uitvoeringsbesluiten,  vanaf 25  mei 2018 vervangen door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming)) (hierna genoemd “ de privacywetgeving”).

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we deze verwerken. Door ons uw persoonsgegevens mee te delen (via onze website, via onze mobile app of op een andere manier), gaat u akkoord met de bepalingen van onderstaande privacyverklaring. Wanneer u ons persoonsgegevens van iemand anders meedeelt, dient u voorafgaandelijk de inhoud van onze privacyverklaring met deze persoon besproken te hebben en hiervoor van de betreffende personen het akkoord te hebben gekregen.

Wij nodigen u uit om deze privacyverklaring goed door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden en/of eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten en diensten.

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van aanpassingen aan onze producten of diensten of aan de geldende wetgeving. Daarom is het raadzaam deze privacyverklaring op geregelde tijdstippen na te lezen.

Laatste update: September 2021

Verantwoordelijke voor de verwerking:

KRAUTZ bv
Ebdries 16, 3202 Aarschot

KBO nr. 0472 693 965

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing ?

Deze privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website, webshop, onze klanten en prospecten die interesse vertonen voor onze producten en diensten, evenals persoonsgegevens van voormalige klanten wiens gegevens nog in onze database zijn opgeslagen.

Deze privacyverklaring betreft eveneens de verwerking van persoonsgegevens van onze leveranciers en zakelijke contacten.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?

Afhankelijk van de specifieke producten of diensten die u van ons afneemt of de zakelijke relatie die wij met u als leverancier of ander zakelijk contact voeren, kunnen de volgende categorieën gegevens in ons bestand worden opgeslagen:

Algemene informatie: informatie waarmee we u kunnen identificeren of contact met u opnemen

Particulieren: naam, voornaam, geslacht, adres, telefoon (vast en/ of GSM), e-mail, fax, geboortedatum etc.

Bedrijven: bedrijfsnaam, rechtsvorm, adres, telefoonnummer bedrijf, BTW nr, ondernemingsnummer, naam contactpersoon, functie of jobtitel,  telefoonnummer contactpersoon (vast en/ of GSM), e-mail, etc.

Contract-informatie:

Informatie die verband houdt met de uitvoering van de specifieke overeenkomst of transactie door KRAUTZ bv of met de specifieke producten en diensten die u als leverancier aan KRAUTZ bv levert.

Deze kan onder meer betreffen: klant- of dossiernummer, bestellings-/transactiehistoriek, webshop account login, leveringsadres, informatie kredietscore (enkel voor BTW-plichtingen), betalingsinformatie (bv. IBAN/BIC bankrekeningnummer,domiciliëring nummer ), en alle andere informatie noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Tevens kunnen wij uw antwoorden of feedback opslaan omtrent door u gekochte producten die wij van u ontvangen in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken, of eventuele klachten betreffende producten of diensten die u aan ons heeft gericht.

Voor zover mogelijk registreren wij ook de datum waarop deze gegevens aan ons werden meegedeeld of waarop bepaalde aanpassingen aan die gegevens werden aangebracht.

Op geautomatiseerde wijze verzamelde informatie

Wanneer u onze website/webshop bezoekt of onze mobile app gebruikt, kunnen wij, bovenop de persoonsgegevens die u vrijwillig met ons deelt, aan de hand van door ons geplaatste cookies en soortgelijke technologieën, bepaalde informatie automatisch verzamelen en verwerken.

Deze betreft: IP adres, tijd van uw bezoek aan de website of gebruik van de mobile app, het webadres vanwaar u heeft doorgeklikt, bekeken pagina’s, doorgeklikte links…

Voor bepaalde toepassingen kunnen locatiegegevens kunnen worden gebruikt, indien deze door u werd ingeschakeld.

Indien u actief bent op onze sociale network pagina’s of deze “liket” kunnen wij deze informatie ook in ons bestand opnemen.

Wij kunnen ook van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft.

KRAUTZ bv kan gebruik maken van informatie verworven via externe partners of gespecialiseerde dataleveranciers om u te contacteren voor prospectie.  Wanneer u door ons werd gecontacteerd in het kader van een commerciële actie en zelf uw persoonsgegevens niet aan ons heeft overgemaakt, kan u steeds contact met ons nemen om te weten via welke bron wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen.

Daarnaast kunnen wij eveneens gegevens verwerven van externe partners of gespecialiseerde dataleveranciers om uw persoonsgegevens te aan te vullen, te verbeteren of update te houden of voor het opstellen van een marketing profiel.

Deze informatie kan eveneens informatie uit publiek toegankelijke bronnen betreffen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacy wetgeving)

 • Om uw vraag te kunnen beantwoorden of om u te contacteren wanneer u hierom verzoekt, bv. via onze antwoordformulieren.
 • Om uw deelname aan een van onze wedstrijden of acties te kunnen opvolgen en verwerken.
 • Om u de diensten van onze Mobile App te kunnen aanbieden.
 • Om u onze digitale nieuwsbrieven of gepersonaliseerde marketing via e-mail of via andere kanalen te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven.
 • Conform de E-privacy wetgeving mogen wij u, op basis van uw impliciete toestemming, commerciële e-mails (nieuwsbrief en commerciële aanbiedingen)  toesturen voor onze producten en diensten indien u reeds klant bent en uw email adres aan ons heeft meegedeeld.

U hebt de mogelijkheid om zich op elk moment kosteloos tegen dit gebruik van uw e-mailadres te verzetten (u kan zich eenvoudig uitschrijven via de toegevoegde link onderaan elke e-mail).

U kan uw toestemming op elk moment terug intrekken (zie infra “uw rechten uitoefenen”).

Voor de uitvoering van de overeenkomst  (rechtsgrond: art. 6b. van de privacy wetgeving)

 • Om de bestelling of de overeenkomst voor te bereiden, uit te voeren en op te volgen.
 • Voor het algemeen klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, de invordering of overdracht van schuldvorderingen, beheer van geschillen en juridische procedures.
 • Voor het verwerken en opvolgen van klachten, dienst na verkoop.
 • Voor het algemeen leverancierscontractenbeheer, met inbegrip van opvolgen van  bestellingen, de betaling van de leveranciers, prospectie van leveranciers.

Voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (rechtsgrond: art. 6f. van de privacy wetgeving).

In dergelijk geval streven wij steeds naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

 • Om u op de hoogte te houden van ons aanbod en nieuwe producten, diensten of promoties die u zouden kunnen interesseren, inclusief door het gebruik van bestanden van gespecialiseerde bedrijven, dataleveranciers, die wij verwerven voor prospectiedoeleinden, eventueel op basis van een analyse van uw marketing profiel. Als u helemaal géén reclame wenst, dan kan u gebruik maken van uw recht van verzet tegen direct marketing (zie infra “uitoefening van uw rechten”).
 • Om klantengegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken met nuttige gegevens.
 • Voor het opstellen van klantenprofielen om de informatie over onze producten en diensten en aanbiedingen relevanter te maken en zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw interesses of persoonlijke behoeften.
 • Voor het uitvoeren van onderzoek en testen met het oog op evaluatie en verbetering van onze producten en diensten, onze interne processen en onze dienstverlening in het algemeen.
 • Voor het opmaken van statistieken en analyses voor financiële, beheers-, marketing- en rapporteringsdoeleinden.
 • Om misbruiken en fraude op te sporen en te bestrijden, voor het beheer van geschillen en juridische procedures en de bescherming van onze rechten in het algemeen.

Om te voldoen aan de wettelijke  verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of  mee te delen aan de overheid of aan bij wet bepaalde instanties.

Aan wie worden uw persoonsgegevens doorgegeven ?

Uw persoonsgegevens kunnen aan derden worden doorgegeven in de volgende gevallen:

 • Aan de dienstverleners op wie wij een beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren en die hierbij persoonsgegevens verwerken (bv. e-mail marketing service provider, service provider betrokken bij de uitvoering van de betalingstransacties, etc.)

Deze verwerkers kunnen uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen, in overeenstemming met deze privacyverklaring. Zij zijn onderworpen aan strenge verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens en worden geen eigenaar van uw gegevens.

 • Aan derde partijen aan wie wij uw gegevens dienen over te maken rekening houdende met de specifieke diensten die wij voor u verstrekken .
 • Aan andere bedrijven in onze vennootschapsgroep voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze privacyverklaring.
 • Aan onze eventuele rechtsopvolgers (bv. bij verkoop, reorganisatie, fusie, liquidatie van (een deel van) ons bedrijf).
 • Wanneer (i) bepaalde wetgeving, een juridische procedure  of een overheidsdienst ons daartoe verplicht,  (ii) wanneer hiertoe een gerechtvaardigd belang bestaat of de bekendmaking van deze gegevens noodzakelijk en geschikt is om enige financiële of andere schade te voorkomen of onze rechten te beschermen (bv. Doorgave aan onze kredietverzekeraar bij wie wij een verzekering nemen tegen onbetaalde facturen of aan juridische dienstverleners) , of (iii) in verband met een onderzoek naar (vermoedelijke) frauduleuze of illegale activiteiten.
 • Aan andere derde partijen, indien u daarvoor een specifieke toestemming hebt gegeven.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Door uw persoonsgegevens aan ons mee te delen, gaat u ermee akkoord dat ze kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.  Zo kunnen wij bijvoorbeeld aanbieders van cloud services gebruiken die zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte bevinden om uw persoonsgegevens te hosten en te verwerken.

In geval van een dergelijke overdracht zullen wij erop toezien dat de verwerking van uw persoonsgegevens steeds afdoende beschermd wordt overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving en van deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de termijn die nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Persoonsgegevens van klanten worden voor bewaard gedurende een periode van tien jaar na de laatste aankoop.

Persoonsgegevens van prospecten worden gedurende een periode van vijf jaar bewaard na het laatste contact.

Ingeval van inschrijving op de nieuwsbrief blijven uw gegevens bewaard zolang u zich niet uitschrijft.

Persoonsgegevens van zakelijke contacten en leveranciers worden in ons bestand bewaard zolang u de betreffende leverancier vertegenwoordigt en het bewaren ervan nodig is voor het beheer van de leveranciersrelatie.

Locatiegegevens worden enkel gebruikt voor het aanbieden van de betreffende dienst en worden niet bewaard.

Bewaringstermijn voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen en bewijsdoeleinden. Voor andere doeleinden kan het zijn dat persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en (bv. boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) of om bepaalde gegevens als juridisch bewijs te kunnen voorleggen bij geschillen.

Tijdens deze periode van passief beheer zijn de gegevens slechts beperkt toegankelijk.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

KRAUTZ bv doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. Zo zijn ons netwerk, onze infrastructuur en onze informaticasystemen strikt beveiligd. Enkel onze medewerkers die noodzakelijk over die toegang moeten beschikken om hun opdracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens.

Over welke rechten beschikt u? Hoe kunt u deze uitoefenen ?

Uw recht op toegang en verbetering

U hebt recht op toegang tot uw gegevens opgenomen in ons bestand.  U hebt eveneens het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Indien u KRAUTZ bv toestemming heeft verstrekt voor de verwerking, kan u die op elk moment opnieuw intrekken.

Uw recht op verzet

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (d.w.z. om u promotionele aanbiedingen te sturen), evenals tegen het gebruik ervan voor het opstellen van marketingprofielen (d.w.z. om u de promotionele aanbiedingen te sturen die wij het meest interessant voor u achten, gebaseerd op uw marketingprofiel).

U hebt ook het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw specifieke omstandigheden in alle gevallen waar wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang (zie hoger).

Uw recht om vergeten te worden

U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen bedoeld in de wet.

Uw recht op beperking van de verwerking

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld.

Uitoefening van uw rechten

U dient uw rechten schriftelijk uit te oefenen. Om uw rechten uit te oefenen, verzoeken wij u om ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen). Hiervoor vragen wij u bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag.

U kan uw aanvraag richten naar volgend adres:

Per brief: KRAUTZ bv, : Mijnwerkerslaan 3, 3550 Heusden-Zolder Belgium   (t.a.v. de Verantwoordelijke ‘Privacy’),

Per e-mail:  privacy@hotcoldshop.com.

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, verwerkt KRAUTZ bv uw aanvraag binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan.

Voor meer informatie over onze privacyverklaring of indien u klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u rechtstreeks contact opnemen met onze Verantwoordelijke Privacy via bovenstaand adres of e-mailadres.

U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail gericht aan commission@privacycommission.be.

Cookies

Indien u onze website/webshop bezoekt of gebruik maakt van onze mobile app worden volgende persoonsgegevens, automatisch, aan de hand van door ons geplaatste cookies en soortgelijke technologieën, door ons verwerkt:

IP-adressen, type en taal browser, software, type en merk van gebruikt apparatuur tijdens verbinding met website/webshop en app, duur van het websitebezoek of gebruik van de app, webadres van waaruit de website/ webshop of app werd bereikt, bekeken pagina’s, aangeklikte links en andere ondernomen acties op website/webshop of app.

Wat zijn cookies ?

Op onze website/webshop, mobile app worden cookies gebruikt (een cookie is een klein bestand dat door onze server wordt verstuurd en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon). Door deze kleine bestandjes kunnen wij bepaalde informatie over u onthouden, zoals uw taalinstellingen, maar ook bepaalde informatie voor analytische doeleinden opslaan.

Waarvoor gebruiken we de informatie verzameld via cookies ?

Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld, worden gebruikt:

 • Voor technische doeleinden en functionele doeleinden : om onze website/webshop of mobile app technisch te laten functioneren, te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren (bv. Taalkeuze, nieuwsbrief, ….).
 • Voor analytische en statische doeleinden: om meer te weten te komen over onze gebruikers en hoe deze onze website/webshop, mobile app gebruiken en om meer relevante diensten en aanbiedingen te kunnen tonen ( Google Analytics, zie hieronder).
 • Voor marketing doeleinden: om relevante aanbiedingen te kunnen vertonen die aansluiten op de voorkeuren van de gebruikers (google AdWords) en gebaseerd zijn op het surfgedrag van de gebruiker.

Wij gebruiken daarnaast mogelijk ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren .

Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, een web analytics-service van Google, Inc. Google Analytics plaatst een cookie om het gebruik van onze site te evalueren en stelt ons in staat rapporten op te maken van de activiteiten op onze website. Dit helpt ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Meer informatie over de gegevensverwerking van Google Analytics vindt u via deze link: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/Sociale Media buttons

Onze website maakt gebruik van een aantal sociale media-tools onder de vorm van “share” –buttons die het voor de gebruikers eenvoudig maakt om informatie te delen met hun vrienden op bepaalde socialee netwerken. Hierdoor is het mogelijk dat u, door het bezoeken van een pagina waar zo’n sociale media-plugin in is verwerkt, cookies van deze websites tegenkomt. Deze websites vallen niet onder ons beheer. Indien u deze links gebruikt, aanvaardt u ook de privacy policies van deze sites.

Hoe kan u uw cookies beheren ?

Wanneer u het gebruik van cookies niet wilt toestaan, dan wel bepaalde cookies wilt verwijderen, kunt u gebruik maken van de hulpmiddelen die in de meeste browsers beschikbaar zijn. De voorkeuren zullen voor elke browser die u gebruikt apart moeten worden ingesteld volgens de aangeboden functionaliteiten. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Sociale media

Hier informeren wij je over de verwerking van jouw persoonsgegevens op onze sociale media bedrijfspagina’s.

KRAUTZ bv maakt gebruik van sociale media om jou op de hoogte houden van met advertentieberichten, gesponsorde berichten, campagnes en klantenserviceberichten en met onze klanten te communiceren. Je kan ons volgen op de onderstaande sociale media platformen:

Wanneer jij onze bedrijfspagina’s bezoekt en daar een reactie op plaatst, worden er gegevens van jou verwerkt. KRAUTZ bv en het sociale media platform zijn er ieder afzonderlijk of gezamenlijk verantwoordelijk voor dat dit in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving gebeurt.

Het sociale media platform beheert de IT-infrastructuur van het platform, heeft zijn eigen gegevensbeschermingsbeleid en onderhoudt met jou een eigen gebruiksrelatie (voor zover je een geregistreerde gebruiker bent van het sociale media platform). Op de gegevens die sociale media platformen van jou verzamelen, heeft KRAUTZ bv geen invloed. Het sociale media platform is verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens.

Doel van onze gegevensverwerking op/via socialee media

Op onze bedrijfspagina delen we bepaalde informatie met onze klanten. Wanneer u een reactie, video, foto of like plaatst, zijn uw gegevens openbaar. De verwerking van deze (persoons)gegevens vindt plaats ten behoeve van het verstrekken van informatie gaat over het verkrijgen van feedback van de klant en het beoordelen van eventuele klachten.

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens is ons gerechtvaardigd belang om via het sociale media platform te communiceren met onze klanten en reclame te maken voor ons bedrijf.

Ontvangers / categorieën van ontvangers:

Als je ons een vraag voorlegt op onze bedrijfspagina, kunnen wij je in bepaalde gevallen doorverwijzen naar een ander communicatiekanaal zoals Facebook Messenger, Twitter DM of e-mail. Je kan ons te allen tijde vertrouwelijke vragen voorleggen door een bericht te sturen naar het in deze privacyverklaring vermelde adres. Gegevens die ons vertrouwelijk  (bijv. per privébericht, brief of e-mail) worden voorgelegd, worden niet doorgegeven aan organisaties buiten KRAUTZ bv. Hiervan zijn uitgezonderd bedrijven die in onze opdracht en volgens onze instructies gegevens verwerken, zoals o.a. sociale media bureaus. We hebben hiermee goede afspraken over de verwerking van persoonsgegevens.

Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn

Openbare berichten blijven op de tijdlijn staan, zolang deze niet door jou (of door ons ingeval van ongepastheid) worden verwijderd. Gegevens die ons vertrouwelijk worden voorgelegd, worden door ons uiterlijk zeven dagen na de laatste beantwoording verwijderd of ontdaan van hun identificerende kenmerken (geanonimiseerd).